Siirry pääsisältöön
Senior woman sitting in a couch while using a smartphone

Teknologia palveluasumisen uudistajana

Anne-Marie Hovi

Anne-Marie Hovi

Asiakkuusjohtaja

Lukuaika, 4 min.

Miltä näyttävät teknologian hyödyntämisen nykytila ja tulevaisuus hoivapalveluasumisessa?

Haastattelimme yhdessä konsulttiyhtiö Nordic Healthcare Groupin (NHG) kanssa loppuvuodesta 2022 viiden suuren julkisen ja yksityisen hoivapalveluita tuottavan organisaation johtajia teknologian hyödyntämisestä hoivapalveluasumisessa. Saimme kuulla heidän visioitaan siitä, millaisena he näkevät tulevaisuuden hoivapalveluasumisen. Hämmästystä vastaajissa herätti erityisesti nykytilan pysähtyneisyys – esiin tuli kuitenkin myös toivo paremmasta.

Sosiaalihuollon teknologinen muutos on jäänyt huomattavasti jälkeen terveydenhuollon ja useiden muiden toimialojen digitalisaatiosta. Kuitenkin markkinoilla on käytettävissä laaja-alaisesti teknologiaa, joka parantaisi palveluiden laatua ja tehostaisi toimintaa. Palveluasumisessa tällaisen teknologisen alhaisen hyödyntämisasteen vaikutukset heijastuvat suoraan palvelun laatuun ja kustannuksiin. Lisäksi kasvava henkilöstöpula haastaa toimintaa jo nyt ja tilanne on muuttumassa entistä vaikeammaksi. Toimintoja, joita voitaisiin automatisoida, tehdään käsin, ja turvallisuutta ei riittävästi edesauteta teknologian keinoin. Esimerkiksi yövalvontaa toteutetaan palveluasumisessa pääosin henkilöstön voimin eikä sitä täydennetä sensoriteknologialla, jolla saataisiin tarkempi näkemys asiakkaan yönaikaisesta hyvinvoinnista ja kohdennettua palvelu asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Syy nykytilanteeseen on teknologiaa edistävien ajureiden puute. Lainsäädäntö ja alan ohjeistus eivät velvoita tai tue modernin teknologian hyödyntämistä palveluissa tai teknologisia investointeja. Palveluntuottajilla on halu tuoda teknologiaa palveluiden tueksi, mutta hoivapalveluiden matala tai negatiivinen kate sekä korkeat tuotantokustannukset estävät tällä hetkellä teknologiainvestoinnit.

Tulevaisuuden palveluasuminen – oman näköistä ja turvallista elämää

Haastatellut hoivapalveluorganisaatioiden johtajat kuvailivat ihanteellista tulevaisuuden palveluasumista 2030-luvulla. Kävi ilmi, että kaikki heidän kuvaamansa tulevaisuuden palveluasumista tukevat teknologiset innovaatiot ovat jo olemassa. Ne eivät vain ole käytössä. Haastateltujen toiveissa nousivat esiin muun muassa seuraavat seikat:

 • Haastateltujen visioissa Ihmiset saavat elää oman näköistä, vapaata ja turvallista elämää. Heillä on mahdollisuus harrastaa ja olla yhdessä läheisten sekä muiden tärkeiden henkilöiden kanssa. Tämän mahdollistaa hoitamassa ja palvelemassa olevien ihmisten lisäksi taustalla toimiva teknologia.
 • Haastatellut henkilöt näkivät tulevaisuuden palveluasumisen huomattavasti nykyistä monipuolisempana. Asumisyhteisöt muodostavat korttelimaisesti hyvin erityyppisiä palveluita tarvitsevien asukkaiden yhteisön. Asunnon rakenteissa ja huoneistossa olisi modernia teknologiaa, joka lisäisi asunnon viihtyvyyttä ja tukisi asiakkaan hyvinvointia sekä lisäisi sosiaalisuutta.
 • Asiakkaan hyvinvointi ja turvallisuus ovat palvelun keskiössä. Mitä monipuolisemmin saadaan tietoa asuinrakennuksessa olevien tai puettavien sensoreiden kautta asiakkaan hyvinvoinnista ja tekemisestä, sen paremmin voidaan ennakoida asiakkaan tarpeet ja olla tarvittaessa tukena.
 • Kommunikointi ympäröivän yhteiskunnan ja ihmisten kanssa tulisi olla ikääntyvien arkipäivää riippumatta terveydentilasta.
 • Teknologiaa voi käyttää luonnollisella kielellä puheentunnistuksen avulla. Hoitotyötä tekevien osalta puheentunnistus ja sitä kautta kirjaamisen helpottuminen vapauttaisi merkittävästi työaikaa.
 • Organisaation reaaliaikainen tilannekuva sekä palvelutuotannosta että asiakkaista on välttämätön tehokkaan ja laadukkaan palvelutuotannon johtamiseksi.

Miten tuomme tulevaisuuden nykyisyydeksi?

Haastattelujen pohjalta kiteytimme palveluasumisen digitalisaation tiekartan neljään teesiin:

1. Tarvitsemme kansallisen yhteisen vision

Visio tehostetusta palveluasumisesta mahdollistaa palveluntuottajien kehitystoimenpiteiden kohdistamisen yhtenäisesti saman tavoitteen edistämiseen. Visio voisi olla esimerkiksi palveluasumisen monimuotoinen kortteli, jossa erityyppiset palveluidentuottajat tarjoaisivat asiakkaille tarpeenmukaisia palveluita palvelupoolista ja jossa teknologiaa olisi hyödynnetty kaikessa, missä se parantaisi palvelun laatua, lisäisi asiakkaan ja läheisten tyytyväisyyttä, tekisi palvelusta kustannustehokkaampaa ja lisäsi työntekijöiden tyytyväisyyttä.

2. Tarvitsemme muutokselle taloudelliset ajurit ja lainsäädännön tarkastelua

Lainsäädäntö ei tällä hetkellä edesauta teknologian hyödyntämistä palvelutuotannossa, vaikka teknologia todistetusti tehostaisi palvelutuotantoa ja parantaisi palvelun laatua. Mahdolliset lainsäädännölliset ajurit ja teknologian käyttöönottoa ohjaavat standardit liitettynä taloudellisiin ajureihin edesauttaisivat teknologian hyödyntämistä palveluasumisessa. Hoitajamitoitusta voitaisiin tarkastella yhdistettynä teknologisiin apuvälineisiin.

3. Tarvitsemme tietoa ja kokemusta

Koska hoiva-alan teknologinen kehitysaste on vielä hyvin matala, ei alalla ole riittävästi kokemuksellista ja tutkittua tietoa teknologian optimaalisesta hyödyntämisestä. Alalle tarvitaan pilotteja ja testiyksiköitä sekä tutkimusta siitä, millä tavoin teknologia voidaan tuoda palveluasumisen osaksi parantamaan asiakkaan ja läheisen kokemusta, lisäämään työntekijätyytyväisyyttä sekä tehostamaan toimintaa.

4. Tarvitsemme henkilökunnan teknologisten kykyjen hyödyntämistä ja osaamisen kehittämistä

Teknologian kehittyessä tulee teknologiset valmiudet huomioida myös hoiva-alan koulutuksessa sekä johtamisessa. Suuri osa alalla työskentelevistä henkilöistä käyttää vapaa-ajallaan tehokkaasti modernia teknologiaa, mutta tämä osaaminen jää tällä hetkellä suurelta osin käyttämättä. Alalla on myös henkilöitä, joille teknologian laaja-alainen käyttö työssä on vierasta ja jotka tarvitsevat tukea ja koulutusta oman osaamisen kehittämiseen.

Mummon ja papan hyvä hoiva

Teknologian hyödyntäminen tulevaisuuden palveluasumisessa on väistämätöntä. Teknologian hyödyntämiseen ohjaa myös kasvava palveluiden tarve. Alaa vaivaava henkilöstöpula vaatii tarkastelemaan teknologian mahdollisuuksia, jotta hoitajien aikaa voidaan vapauttaa asiakastyöhön. Ikääntyneiden parempi asuminen vaatii myös yhteiskunnallista asennemuutosta – ikääntyneet, myös muistisairaat, ovat yksilöitä, joita tuetaan ”elämän makuisessa elämässä”. Teknologia toimii taustalla varmistamassa turvallisuuden ja mahdollistamassa aktiivisen arjen.

Meillä on halutessamme mahdollista toteuttaa sote-sektorin merkittävin teknologinen harppaus lähivuosien aikana ja nostaa suomalaiset hoivapalvelut ylpeyden aiheeksi. Muutos vaatii visionääriset mutta selkeät tavoitteet, vahvat ajurit ohjaamaan kehitystä, tietoa ja näkemyksellistä muutosjohtamista sekä mummon ja papan hyvästä hoivasta innostuneet ihmiset.

Teknologia palveluasumisen uudistajana

Tutustu tarkemmin näkemyksiin, jotka perustuvat marras-joulukuussa 2022 tehtyihin yksityisten ja julkisten organisaatioiden palveluasumisen palvelutuotannosta vastaavien johtajien haastatteluun.

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita toimialakohtaista:

Government

 • nainen istuu jalkakäytävällä

  Kansalaispalvelujen digitaalinen murros

  Tutustu siihen, miten hallitukset käyttävät pilvipohjaisia työkaluja ja kokemuksia suunitellakseen uudelleen, miten ihmiset, data ja prosessit voivat yhdessä luoda lisäarvoa.

 • Järvenpään kaupunki valjasti Microsoft Azuren tiedolla johtamisen tueksi

  Järvenpään kaupunki valjasti Microsoft Azuren tiedolla johtamisen tueksi

  Järvenpään kaupunki haluaa tarjota laadukkaita digitaalisia palveluja sekä työntekijöille että asukkaille ja tuottaa ajantasaista dataa kaupungin toiminnan ja päätöksenteon pohjaksi. Tiedolla johtaminen on kaupungin strategian ytimessä. Tietovarastointi- ja raportointiratkaisuksi Järvenpää valitsi Microsoft Azure -pilvipalvelun ja Power BI:n.  Järvenpää on noin 45 000 asukkaan kaupunki Keski-Uudellamaalla. Järvenpäällä on pienen kaupungin resurssit, mutta kasvukeskuksena suuren kaupungin tavoitteet. Toisaalta […]

Koulutus

 • Työkaluja oppimisen muutoksen toteuttamiseen kouluille ja opettajille

  Työkaluja oppimisen muutoksen toteuttamiseen kouluille ja opettajille

  Syväoppiminen muuttaa koulua, opetusta sekä opettajan ja oppilaan roolia. Lahjana satavuotiaalle Suomelle Microsoft käynnisti Oppimisen Pohjantähti -ohjelman tukemaan oppimisen muutosta ja samalla siirtymistä uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja osaamisen arviointiin. Visiona on hyvinvointi ja tasa-arvoinen koulumaailma, jossa oppiminen sujuu ajasta ja paikasta riippumatta ja on motivoivaa ja innostavaa kaikille – lähtötaidoista ja varallisuudesta riippumatta. Ohjelman […]

 • Työkaluja oppimisen muutoksen toteuttamiseen kunnille

  Työkaluja oppimisen muutoksen toteuttamiseen kunnille

  Syväoppiminen muuttaa koulua, opetusta sekä opettajan ja oppilaan roolia. Lahjana satavuotiaalle Suomelle Microsoft käynnisti Oppimisen Pohjantähti -ohjelman tukemaan oppimisen muutosta ja samalla siirtymistä uuden opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen ja osaamisen arviointiin. Visiona on hyvinvointi ja tasa-arvoinen koulumaailma, jossa oppiminen sujuu ajasta ja paikasta riippumatta ja on motivoivaa ja innostavaa kaikille – lähtötaidoista ja varallisuudesta riippumatta. Ohjelman […]

Rahoitus ja vakuutukset

 • henkilö seisoo ikkunan ääressä

  Liiketoiminnan jatkuvuus rahoituspalveluissa

  Näinä epävarmoina aikoina Microsoft on sitoutunut tukemaan rahoituspalveluasiakkaita ja heidän sääntelijöitään ympäri maailmaa.

 • Suomalainen finanssitalo, älä jää datatulvan alle

  Suomalainen finanssitalo, älä jää datatulvan alle

    Tämä artikkeli on osa Kumppaniblogi nimistä vieraskynäsarjaa, jossa Microsoftin kumppanit kertovat tarinoita pilvipalveluista. Asiakkaiden sydämistä ja rahoista kilpailevat yhä enenevissä määrin ketterät maksupalveluntarjoajat sekä Googlen ja Applen kaltaiset toimijat. Kuluttaja ei enää kysy, milloin paremmat palvelut tulevat – tarjolla on niin paljon uusia vaihtoehtoja, että asiakas voi vaihtaa palveluntarjoajaa parissa minuutissa kotisohvalta käsin. Enää […]

Teollisuus

Terveydenhuolto

Vähittäiskauppa

 • Infograafi: Varaston hallinta ja tavaran loppumisen haaste

  Infograafi: Varaston hallinta ja tavaran loppumisen haaste

  Asiakkaiden haluamista tuotteista joka 13:s puuttuu hyllystä.

 • Raportti: Näkemyksiä vähittäiskaupasta – Valjasta datan voima

  Raportti: Näkemyksiä vähittäiskaupasta – Valjasta datan voima

  Vähittäiskauppa-ala muodostaa merkittävän osan monien maiden bruttokansantuotteesta, työllistää kymmeniä miljoonia ihmisiä ja on osa lähes kaikkien elämää. Saadaksemme alasta tarkempaa tietoa tänä poikkeuksellisen epävaakana aikana toteutimme hiljattain kyselytutkimuksen, johon osallistui 100 vähittäiskauppa-alan johtajaa. Kyselyssä he kertovat kohtaamistaan liiketoimintahaasteista ja siitä, kuinka he käyttävät tai aikovat käyttää analytiikkaa ja pilvipalveluja vastatakseen nykypäivän kuluttajien vaatimuksiin. Vähittäismyyjät, jotka […]

Valtionhallinto

 • A man sitting at a table using a laptop

  Neljä yleistä haastetta, joita hallitukset kohtaavat kriisin aikana

  Tämä blogi antaa parhaat ratkaisut kotona työskentelyyn, yhteydenpitoon, tilannetietoisuuden lisäämiseen ja tietoturvallisuuden ylläpitämiseen.

 • Kaksi henkilöä käyttää Surface Go -laitetta toimistossa

  Miten teknologia uudistaa julkishallintojen työtä

  Julkishallinnot kantavat suurimman vastuun jokaisen maan kansalaisista. Ihmiset ovat riippuvaisia niiden tarjoamista palveluista tavalla, joka ei ole verrattavissa mihinkään muuhun instituutioon. Olipa kyse terveydenhuollosta, opetusalasta, liiketoiminnasta, tie- ja rautatieverkostoista tai vesijohdoista – on keskeisen tärkeää, että julkishallinnon instituutiot ovat aina sosiaalisten ja digitaalisten trendien kärjessä. Pilvipohjaisilla teknologioilla on ratkaiseva rooli siinä, miten julkishallinnon virastot ovat […]

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita asiakirja-aineistoa kohden:

100 Tarinaa

 • Mistä oppimisen muutoksessa on kyse?

  Mistä oppimisen muutoksessa on kyse?

  Oppiminen ja koulunkäynti ovat kokemassa syvällisempää muutosta kuin kenties koskaan koko koululaitoksen historiassa – ja se tapahtuu juuri nyt. Muutos vaatii uutta ajattelua ja toimintamalleja kaikilta toimijoilta valtakunnan päättäjien tasolta jokaisen koululaisen perheeseen.​ Oppiminen ja koulunkäynti ovat kokemassa syvällisempää muutosta kuin kenties koskaan koko koululaitoksen historiassa – ja se tapahtuu juuri nyt. Muutos vaatii uutta […]

Asiakastarinat

 • A sunbed and an umbrella overlooking the ocean

  Pilviratkaisun käyttöönotto parantaa Apollon tuottavuutta

  Et ehkä ajattele sitä, mitä lomamatkan varatessasi tapahtuu kulissien takana – mutta Apollolle, yhdelle Pohjoismaiden johtavista matkanjärjestäjistä, sillä on paljon merkitystä. Aiemmin työntekijät joutuivat suurella vaivalla kirjaamaan tietoja yrityksen järjestelmiin manuaalisesti. Apollon päätös siirtää olemassa oleva CRM-järjestelmänsä Dynamics 365 -alustalle on avannut yritykselle aivan uusia mahdollisuuksia innovaatioille ja tuottavuuden kasvulle. Olipa kyse sitten aikaavieviin tehtäviin […]

Digitalisaatio

 • Big data tehostaa virvoitusjuomayhtiön liiketoimintaa

  Big data tehostaa virvoitusjuomayhtiön liiketoimintaa

  Pohdi hetki, kuinka monta vaihtoehtoa sinulla on aina, kun mielesi tekee jotain juotavaa. Vettä? Mehua? Limua? Haluatko yksittäisen tölkin vai kuuden tölkin pakkauksen? Tai ehkäpä litran pullon? Tosiasiassa me kuluttajat odotamme, että meillä on paljon vaihtoehtoja – ja maailmanlaajuinen virvoitusjuomateollisuus vastaa tähän kysyntään. Johtava meksikolainen virvoitusjuomien valmistaja ja jakelija Arca Continental tietää, että raakadatan muuntaminen […]

Kumppaniblogi

 • Kumppaniblogi – MTV:n ja HIQ:n strateginen kumppanuus vastaa ketterästi liiketoiminnan vaatimuksiin

  Kumppaniblogi – MTV:n ja HIQ:n strateginen kumppanuus vastaa ketterästi liiketoiminnan vaatimuksiin

  HiQ:n ketteryys ja ammattitaito vastaavat MTV:n nopeasti muuttuviin tarpeisiin. Kumppanuus on jatkuvaa vuoropuhelua ja molemminpuolista liiketoiminnan kehitystä. Haaste Nopea kasvu, kiristynyt kilpailu ja toiminnan muuttuminen aidosti monikanavaiseksi, asettaa myös MTV:n ICT-toiminnoille haasteita vastatakseen nopeasti ja ketterästi liiketoiminnan vaatimuksiin. Analytiikka ohjaa vahvasti päätöksentekoa ja on myös MTV:n mediamyynnin kilpailuvaltti. Tiedon pitää siirtyä nopeasti ja varmasti järjestelmien […]

Media

 • Katarina Engblom kumppani- ja SMB liiketoimintajohtajaksi

  Katarina Engblom kumppani- ja SMB liiketoimintajohtajaksi

  Aloitin tammikuun alussa 2019 Microsoft Oy:llä kumppaniliiketoiminnasta ja pienistä ja keskisuurista asiakkaista vastaavana johtajana. Edeltäjäni Microsoftilla Jussi Tolvanen siirtyi syyskuun alussa Microsoft Oy:n toimitusjohtajaksi, joten minulla on mielenkiintoinen tehtävä edessäni. Sain heti aluksi muutamia kysymyksiä, joiden avulla pääsenkin helposti esittäytymään. Kuka olet ja mistä tulet? Olen energinen ja iloinen teknologiasta ja ihmisistä innostuva johtaja. Aamulla […]

Tietoturva ja tietosuoja

 • Guy working in front of a PC

  Vaatimustenmukaisuusohjelma asiakaslähtöisen yrityskulttuurin tukena

  Vaatimustenmukaisuusongelmien ratkaisemiseen tarvitaan suunnittelua ja viestintää. Kattava ohjelma voi kuitenkin varmistaa, että olet valmiina tuleviin haasteisiin. Se antaa henkilöstöllesi vapauden keskittyä parhaaseen osaamiseensa. E-kirjamme Dynamics 365 vaatimustenmukaisuuden tukena kertoo, miten tällainen ohjelma voi auttaa markkinointitiimiäsi sopeutumaan muutokseen ja parantamaan asiakaslähtöisyyttä. Keskitetyn hallinta- ja vaatimustenmukaisuusohjelman voima on helppo ymmärtää ajattelemalla sen tuomia sekä sisäisiä että ulkoisia […]

Vinkit

 • Kaksi naispuolista työntekijää ja yksi miespuolinen työntekijä ideoi epämuodollisessa toimistoympäristössä. Molemmat naiset käyttävät kannettavia tietokoneita, mies kirjoittaa. Taustalla näkyy suurikokoinen näyttö.

  Vuoden 2019 nykyaikaiset myyntitrendit 5 webinaarissa

  Ostajien ja myyjien suhde muuttuu päivittäin monimutkaisemmaksi. Jokainen potentiaalinen kumppanuus edellyttää oikean ostajan löytämistä, hänen liiketoimintansa kokonaisvaltaista ymmärtämistä, ostosyklissä etenemisen seuraamista ja asiakkaan sitouttamista oikeanlaisella sisällöllä – ja tämän kaiken tulee tapahtua asiakkaan haluamalla tavalla ja hänelle sopivaan aikaan. Tämä muuttuva dynamiikka korostaa nykyaikaisen myynnin taiteellisuutta. Kun aika on oikea, ostajat haluavat edelleen henkilökohtaista huomiota […]