Siirry pääsisältöön
Senior woman sitting in a couch while using a smartphone

Teknologia palveluasumisen uudistajana

Anne-Marie Hovi

Anne-Marie Hovi

Asiakkuusjohtaja

Lukuaika, 4 min.

Miltä näyttävät teknologian hyödyntämisen nykytila ja tulevaisuus hoivapalveluasumisessa?

Haastattelimme yhdessä konsulttiyhtiö Nordic Healthcare Groupin (NHG) kanssa loppuvuodesta 2022 viiden suuren julkisen ja yksityisen hoivapalveluita tuottavan organisaation johtajia teknologian hyödyntämisestä hoivapalveluasumisessa. Saimme kuulla heidän visioitaan siitä, millaisena he näkevät tulevaisuuden hoivapalveluasumisen. Hämmästystä vastaajissa herätti erityisesti nykytilan pysähtyneisyys – esiin tuli kuitenkin myös toivo paremmasta.

Sosiaalihuollon teknologinen muutos on jäänyt huomattavasti jälkeen terveydenhuollon ja useiden muiden toimialojen digitalisaatiosta. Kuitenkin markkinoilla on käytettävissä laaja-alaisesti teknologiaa, joka parantaisi palveluiden laatua ja tehostaisi toimintaa. Palveluasumisessa tällaisen teknologisen alhaisen hyödyntämisasteen vaikutukset heijastuvat suoraan palvelun laatuun ja kustannuksiin. Lisäksi kasvava henkilöstöpula haastaa toimintaa jo nyt ja tilanne on muuttumassa entistä vaikeammaksi. Toimintoja, joita voitaisiin automatisoida, tehdään käsin, ja turvallisuutta ei riittävästi edesauteta teknologian keinoin. Esimerkiksi yövalvontaa toteutetaan palveluasumisessa pääosin henkilöstön voimin eikä sitä täydennetä sensoriteknologialla, jolla saataisiin tarkempi näkemys asiakkaan yönaikaisesta hyvinvoinnista ja kohdennettua palvelu asiakkaan tarpeen mukaisesti.

Syy nykytilanteeseen on teknologiaa edistävien ajureiden puute. Lainsäädäntö ja alan ohjeistus eivät velvoita tai tue modernin teknologian hyödyntämistä palveluissa tai teknologisia investointeja. Palveluntuottajilla on halu tuoda teknologiaa palveluiden tueksi, mutta hoivapalveluiden matala tai negatiivinen kate sekä korkeat tuotantokustannukset estävät tällä hetkellä teknologiainvestoinnit.

Tulevaisuuden palveluasuminen – oman näköistä ja turvallista elämää

Haastatellut hoivapalveluorganisaatioiden johtajat kuvailivat ihanteellista tulevaisuuden palveluasumista 2030-luvulla. Kävi ilmi, että kaikki heidän kuvaamansa tulevaisuuden palveluasumista tukevat teknologiset innovaatiot ovat jo olemassa. Ne eivät vain ole käytössä. Haastateltujen toiveissa nousivat esiin muun muassa seuraavat seikat:

 • Haastateltujen visioissa Ihmiset saavat elää oman näköistä, vapaata ja turvallista elämää. Heillä on mahdollisuus harrastaa ja olla yhdessä läheisten sekä muiden tärkeiden henkilöiden kanssa. Tämän mahdollistaa hoitamassa ja palvelemassa olevien ihmisten lisäksi taustalla toimiva teknologia.
 • Haastatellut henkilöt näkivät tulevaisuuden palveluasumisen huomattavasti nykyistä monipuolisempana. Asumisyhteisöt muodostavat korttelimaisesti hyvin erityyppisiä palveluita tarvitsevien asukkaiden yhteisön. Asunnon rakenteissa ja huoneistossa olisi modernia teknologiaa, joka lisäisi asunnon viihtyvyyttä ja tukisi asiakkaan hyvinvointia sekä lisäisi sosiaalisuutta.
 • Asiakkaan hyvinvointi ja turvallisuus ovat palvelun keskiössä. Mitä monipuolisemmin saadaan tietoa asuinrakennuksessa olevien tai puettavien sensoreiden kautta asiakkaan hyvinvoinnista ja tekemisestä, sen paremmin voidaan ennakoida asiakkaan tarpeet ja olla tarvittaessa tukena.
 • Kommunikointi ympäröivän yhteiskunnan ja ihmisten kanssa tulisi olla ikääntyvien arkipäivää riippumatta terveydentilasta.
 • Teknologiaa voi käyttää luonnollisella kielellä puheentunnistuksen avulla. Hoitotyötä tekevien osalta puheentunnistus ja sitä kautta kirjaamisen helpottuminen vapauttaisi merkittävästi työaikaa.
 • Organisaation reaaliaikainen tilannekuva sekä palvelutuotannosta että asiakkaista on välttämätön tehokkaan ja laadukkaan palvelutuotannon johtamiseksi.

Miten tuomme tulevaisuuden nykyisyydeksi?

Haastattelujen pohjalta kiteytimme palveluasumisen digitalisaation tiekartan neljään teesiin:

1. Tarvitsemme kansallisen yhteisen vision

Visio tehostetusta palveluasumisesta mahdollistaa palveluntuottajien kehitystoimenpiteiden kohdistamisen yhtenäisesti saman tavoitteen edistämiseen. Visio voisi olla esimerkiksi palveluasumisen monimuotoinen kortteli, jossa erityyppiset palveluidentuottajat tarjoaisivat asiakkaille tarpeenmukaisia palveluita palvelupoolista ja jossa teknologiaa olisi hyödynnetty kaikessa, missä se parantaisi palvelun laatua, lisäisi asiakkaan ja läheisten tyytyväisyyttä, tekisi palvelusta kustannustehokkaampaa ja lisäsi työntekijöiden tyytyväisyyttä.

2. Tarvitsemme muutokselle taloudelliset ajurit ja lainsäädännön tarkastelua

Lainsäädäntö ei tällä hetkellä edesauta teknologian hyödyntämistä palvelutuotannossa, vaikka teknologia todistetusti tehostaisi palvelutuotantoa ja parantaisi palvelun laatua. Mahdolliset lainsäädännölliset ajurit ja teknologian käyttöönottoa ohjaavat standardit liitettynä taloudellisiin ajureihin edesauttaisivat teknologian hyödyntämistä palveluasumisessa. Hoitajamitoitusta voitaisiin tarkastella yhdistettynä teknologisiin apuvälineisiin.

3. Tarvitsemme tietoa ja kokemusta

Koska hoiva-alan teknologinen kehitysaste on vielä hyvin matala, ei alalla ole riittävästi kokemuksellista ja tutkittua tietoa teknologian optimaalisesta hyödyntämisestä. Alalle tarvitaan pilotteja ja testiyksiköitä sekä tutkimusta siitä, millä tavoin teknologia voidaan tuoda palveluasumisen osaksi parantamaan asiakkaan ja läheisen kokemusta, lisäämään työntekijätyytyväisyyttä sekä tehostamaan toimintaa.

4. Tarvitsemme henkilökunnan teknologisten kykyjen hyödyntämistä ja osaamisen kehittämistä

Teknologian kehittyessä tulee teknologiset valmiudet huomioida myös hoiva-alan koulutuksessa sekä johtamisessa. Suuri osa alalla työskentelevistä henkilöistä käyttää vapaa-ajallaan tehokkaasti modernia teknologiaa, mutta tämä osaaminen jää tällä hetkellä suurelta osin käyttämättä. Alalla on myös henkilöitä, joille teknologian laaja-alainen käyttö työssä on vierasta ja jotka tarvitsevat tukea ja koulutusta oman osaamisen kehittämiseen.

Mummon ja papan hyvä hoiva

Teknologian hyödyntäminen tulevaisuuden palveluasumisessa on väistämätöntä. Teknologian hyödyntämiseen ohjaa myös kasvava palveluiden tarve. Alaa vaivaava henkilöstöpula vaatii tarkastelemaan teknologian mahdollisuuksia, jotta hoitajien aikaa voidaan vapauttaa asiakastyöhön. Ikääntyneiden parempi asuminen vaatii myös yhteiskunnallista asennemuutosta – ikääntyneet, myös muistisairaat, ovat yksilöitä, joita tuetaan ”elämän makuisessa elämässä”. Teknologia toimii taustalla varmistamassa turvallisuuden ja mahdollistamassa aktiivisen arjen.

Meillä on halutessamme mahdollista toteuttaa sote-sektorin merkittävin teknologinen harppaus lähivuosien aikana ja nostaa suomalaiset hoivapalvelut ylpeyden aiheeksi. Muutos vaatii visionääriset mutta selkeät tavoitteet, vahvat ajurit ohjaamaan kehitystä, tietoa ja näkemyksellistä muutosjohtamista sekä mummon ja papan hyvästä hoivasta innostuneet ihmiset.

Teknologia palveluasumisen uudistajana

Tutustu tarkemmin näkemyksiin, jotka perustuvat marras-joulukuussa 2022 tehtyihin yksityisten ja julkisten organisaatioiden palveluasumisen palvelutuotannosta vastaavien johtajien haastatteluun.

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita toimialakohtaista:

Government

 • nainen istuu jalkakäytävällä

  Kansalaispalvelujen digitaalinen murros

  Tutustu siihen, miten hallitukset käyttävät pilvipohjaisia työkaluja ja kokemuksia suunitellakseen uudelleen, miten ihmiset, data ja prosessit voivat yhdessä luoda lisäarvoa.

 • Järvenpään kaupunki valjasti Microsoft Azuren tiedolla johtamisen tueksi

  Järvenpään kaupunki valjasti Microsoft Azuren tiedolla johtamisen tueksi

  Järvenpään kaupunki haluaa tarjota laadukkaita digitaalisia palveluja sekä työntekijöille että asukkaille ja tuottaa ajantasaista dataa kaupungin toiminnan ja päätöksenteon pohjaksi. Tiedolla johtaminen on kaupungin strategian ytimessä. Tietovarastointi- ja raportointiratkaisuksi Järvenpää valitsi Microsoft Azure -pilvipalvelun ja Power BI:n.  Järvenpää on noin 45 000 asukkaan kaupunki Keski-Uudellamaalla. Järvenpäällä on pienen kaupungin resurssit, mutta kasvukeskuksena suuren kaupungin tavoitteet. Toisaalta […]

Koulutus

 • Tyttö tekee läksyjä

  Mittelschule Kirchdorf: Uudenlaista hybridioppimista digitalisaation kautta

  ”Halusimme tehdä asiat mahdollisimman helpoiksi sekä oppilaille että opettajille. Digitalisaation myötä olemme ymmärtäneet, että perinteisen opetuksen ja opiskelun täydentäminen teknologiaratkaisuilla on sijoitus tulevaisuuteen – ei pelkästään oppilaiden, vaan meidän kaikkien kannalta.” Itävaltalaisessa Mittelschule Kirchdorfissa opettajana ja IT-järjestelmänvalvojana työskentelevä Martin Schnetzer pohtii koulussaan viimeisen vuoden aikana tapahtunutta digitaalista muutosta sekä Microsoft Teamsin ja Surface-laitteiden käyttöönoton positiivista vaikutusta. […]

 • Suomalainen NPDL vertaisauditointiohjelma tukemassa kulttuurimuutosta

  Suomalainen NPDL vertaisauditointiohjelma tukemassa kulttuurimuutosta

  Oppimisen Pohjantähti -hankkeeseen osallistuneiden kuntien opetustoimille ja niiden kouluille on valmistunut vertaisauditointiin perustuva auditointikäsikirja. Sitä voivat opetustoimet ja koulut käyttää joko itsenäisesti tai asiantuntijoiden tukemana NPDL-ohjelman paikalliseen arviointiin ja jatkokehittämiseen. Systeeminen arviointi käy läpi kouluorganisaation kaikki portaat. Auditointiryhmä kootaan niin, että siinä on yhteistyökaupungin tai – kunnan kollegat ja siten auditointi vahvistaa kuntien ja koulujen […]

Rahoitus ja vakuutukset

Teollisuus

 • mies, jolla on maalisuihke kädessään

  Mitä voimme oppia AkzoNobelin digitalisaatiosta

  Fiksut yritykset pyrkivät aina etsimään tapoja parantaa sitä, mitä ne tekevät ja miten erottua kilpailijoista. Olipa kyse organisaation uudelleenjärjestelystä tai täysin uusien liiketoimintamallien kehittämisestä, jatkuvan parantamisen tavoittelu saa useita muotoja. Yksi yhteinen tekijä lähes kaikkien modernien yritysjohtajien suunnitelmissa on kuitenkin teknologisen innovoinnin korostaminen. Uuden teknologian käyttöönotto voi tuntua yritysjohtajien näkökulmasta helpolta tavalta saavuttaa etulyöntiasema. Tällaisen […]

 • Älykkäät ratkaisut auttavat säästämään vettä, rahaa… ja ympäristöä

  Älykkäät ratkaisut auttavat säästämään vettä, rahaa… ja ympäristöä

  Grundfos on maailman johtava kehittyneiden pumppuratkaisujen ja vesiteknologian toimittaja. Se edistää maailmanlaajuisesti kestävää kehitystä uraauurtavilla teknologioilla, jotka parantavat ihmisten elämänlaatua ja terveyttä kaikkialla maailmassa. Tämän vuoksi Grundfos jatkaakin älypumppuratkaisujen älytoimintojen kehittämistä Microsoft IoT Suiten ja Microsoft Dynamics 365:n avulla.

Terveydenhuolto

 • Käsin kirjoitetuista resepteistä virtuaalisairaaloihin – teknologia mullistaa terveydenhuollon

  Käsin kirjoitetuista resepteistä virtuaalisairaaloihin – teknologia mullistaa terveydenhuollon

  Muistatteko vielä ne vanhat hyvät ajat, jolloin apteekkiin kiikutettiin lääkärin käsin kirjoittama resepti ja yhdessä apteekin henkilökunnan kanssa yritettiin arvuutella lääkärin kryptisen viestin sisältöä? Nämä paperiset reseptit kuuluvat tätä nykyä katoavaan kansanperinteeseen. Terveydenhuolto kokonaisuudessaan elää murroskautta. Sähköisten reseptien lisäksi yhä useampi terveyspalvelu on saatavilla myös digitaalisessa muodossa. Nettiajanvaraus, virtuaaliklinikka ja sähköinen potilastietokanta alkavat olla kaikille […]

 • Menestystarinoita tekoälystä – Fimmic auttaa saamaan kudosnäytteiden tulokset sekunneissa

  Menestystarinoita tekoälystä – Fimmic auttaa saamaan kudosnäytteiden tulokset sekunneissa

  Olemme rakentaneet Suomelle tekoälyohjelman Suomen Tulevaisuus Nyt, jonka avulla haluamme ratkoa yhteiskunnallisia haasteita, kiihdyttää talouskasvua ja vahvistaa suomalaisten tekoälyosaamista. Tavoitteenamme on auttaa kahta miljoonaa suomalaista näkemään ja kokemaan tekoälyn mahdollisuudet vuoteen 2020 mennessä. Samaan aikaan aiomme kouluttaa Suomeen 20 000 uutta tekoälyosaajaa. Kiihdytämme tekoälyn hyödyntämistä Yhtenä tekoälyohjelmamme neljästä pilarista on teknologia, jonka avulla haluamme kiihdyttää tekoälyn […]

Vähittäiskauppa

 • AHOLD HQ

  Ennakoinnin voima: kuinka Ahold Delhaize käyttää dataa ja tekoälyä tarjotakseen yksilöllisempiä ostokokemuksia

  Ahold Delhaize on yksi maailman suurimmista elintarvikkeiden vähittäismyyntiryhmistä. Albert Heijn, Ahold Delhaizen tuotemerkki, on johtava elintarvikkeiden vähittäismyyjä Alankomaissa, ja sillä on myymälöitä myös Belgiassa ja Saksassa. Voiko algoritmi auttaa kakun leivonnassa? Alankomaalaisen elintarvikkeiden vähittäismyyjä Albert Heijnin asiakkaille vastaus on kyllä. Globaaliin monialayritys Ahold Delhaizeen kuuluva yhtiö hyödyntää Microsoftin tekoälytekniikkaa luodakseen monipuolisia, “hyperyksilöllisiä” ostokokemuksia. Tämän ansiosta […]

 • Big data tehostaa virvoitusjuomayhtiön liiketoimintaa

  Big data tehostaa virvoitusjuomayhtiön liiketoimintaa

  Pohdi hetki, kuinka monta vaihtoehtoa sinulla on aina, kun mielesi tekee jotain juotavaa. Vettä? Mehua? Limua? Haluatko yksittäisen tölkin vai kuuden tölkin pakkauksen? Tai ehkäpä litran pullon? Tosiasiassa me kuluttajat odotamme, että meillä on paljon vaihtoehtoja – ja maailmanlaajuinen virvoitusjuomateollisuus vastaa tähän kysyntään. Johtava meksikolainen virvoitusjuomien valmistaja ja jakelija Arca Continental tietää, että raakadatan muuntaminen […]

Valtionhallinto

 • Kaksi henkilöä käyttää Surface Go -laitetta toimistossa

  Miten teknologia uudistaa julkishallintojen työtä

  Julkishallinnot kantavat suurimman vastuun jokaisen maan kansalaisista. Ihmiset ovat riippuvaisia niiden tarjoamista palveluista tavalla, joka ei ole verrattavissa mihinkään muuhun instituutioon. Olipa kyse terveydenhuollosta, opetusalasta, liiketoiminnasta, tie- ja rautatieverkostoista tai vesijohdoista – on keskeisen tärkeää, että julkishallinnon instituutiot ovat aina sosiaalisten ja digitaalisten trendien kärjessä. Pilvipohjaisilla teknologioilla on ratkaiseva rooli siinä, miten julkishallinnon virastot ovat […]

 • A man sitting at a table using a laptop

  Neljä yleistä haastetta, joita hallitukset kohtaavat kriisin aikana

  Tämä blogi antaa parhaat ratkaisut kotona työskentelyyn, yhteydenpitoon, tilannetietoisuuden lisäämiseen ja tietoturvallisuuden ylläpitämiseen.

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita asiakirja-aineistoa kohden:

100 Tarinaa

 • Viisi vinkkiä muutosjohtamiseen

  Viisi vinkkiä muutosjohtamiseen

  Opetusneuvos Martti Hellström on ollut kouluttamassa rehtoreita muutosjohtamiseen. Hellströmin 5 vinkkiä muutosjohtamiseen: Hoida ensin oma ajattelusi kuntoon ja ymmärrä, millaista muutosta johdat. Mikä toiminnassa lakkaa, vähenee, jatkuu, lisääntyy, on kokonaan uutta? Johda sitten vahvasti muutosta ja priorisoi uusi pedagogiikka. Tee hyötyanalyysi ja myy muutos hyödyillä. Kuuntele tarkkaan esiin nousevaa vastustusta ja tutki väitteet huolella. Tee […]

Asiakastarinat

 • Suuri punainen laiva telakalla, aluksella muutamia miehiä

  Säkenöivää iloa: energiasektorin siivoustalkoot Dynamics 365:n avulla

  Liiketoiminnan kasvu digitaalisena aikana on nopeampaa kuin koskaan ennen, mutta siihen liittyy omat haasteensa. Vaikka nopea kasvu on myönteinen asia mille tahansa yritykselle, vanhentuneita järjestelmiä ja käytäntöjä voi kasautua nopeasti, kun yritykset laajenevat ja fuusioituvat. Pohjoismaiselle energia-alan jättiläiselle Gasumille tämä oli melkoinen haaste. Yritys huomasi, että sen kansainvälisten operaatioiden yksittäin räätälöidyt ERP-järjestelmät vievät runsaasti työntekijöiden […]

Digitalisaatio

 • Parasta kahvia keitetään pilvipalveluiden avulla

  Parasta kahvia keitetään pilvipalveluiden avulla

  Moderni kahvikulttuuri on monimutkaista. Kuppi pikakahvia amulla ei enää riitä useimmille meistä. Kahvi on elävää, hengittävää kulttuuria, ja sen myötä kuluttajien odotukset ovat nousseet uudelle tasolle. Näihin odotuksiin vastaaminen ja niiden ylittäminen määrittää kahviyritysten menestyksen toimialalla, jossa olet vain niin hyvä kuin viimeisin tekemäsi latte. On hämmästyttävää ajatella, että kun sveitsiläinen kahvinkeitinvalmistaja Thermoplan perustettiin vuonna […]

Kumppaniblogi

 • mies seisoo edessä kirjan hylly

  Hyvä pilven hallintamalli on laadukkaan SaaS-palvelun edellytys

  Tämä artikkeli on osa Kumppaniblogi nimistä vieraskynäsarjaa, jossa Microsoftin kumppanit kertovat tarinoita pilvipalveluista. Laajeneva Azure-pilvipalveluiden käyttö sai vähittäiskaupan ja toimitusketjun suunnittelua ja SaaS-ratkaisuja tarjoavan Relexin tutkimaan nykytilaa. Lopputuloksena päätettiin, että ennen Azure-pilvipalvelujen laajempaa käyttöönottoa oli luotava selkeät yhteiset pelisäännöt. Yhteiset pelisäännöt RELEX tuottaa operatiivisesti kriittisiä SaaS-palveluita asiakasyrityksilleen, minkä takia palveluiden pitää aina toimia virheettömästi. Yrityksen […]

Media

 • Katarina Engblom kumppani- ja SMB liiketoimintajohtajaksi

  Katarina Engblom kumppani- ja SMB liiketoimintajohtajaksi

  Aloitin tammikuun alussa 2019 Microsoft Oy:llä kumppaniliiketoiminnasta ja pienistä ja keskisuurista asiakkaista vastaavana johtajana. Edeltäjäni Microsoftilla Jussi Tolvanen siirtyi syyskuun alussa Microsoft Oy:n toimitusjohtajaksi, joten minulla on mielenkiintoinen tehtävä edessäni. Sain heti aluksi muutamia kysymyksiä, joiden avulla pääsenkin helposti esittäytymään. Kuka olet ja mistä tulet? Olen energinen ja iloinen teknologiasta ja ihmisistä innostuva johtaja. Aamulla […]

Tietoturva ja tietosuoja

 • Huippumoderni tietoturvasertifioitu tutkimusympäristö mahdollistaa entistä laajemman terveystutkimuksen

  Huippumoderni tietoturvasertifioitu tutkimusympäristö mahdollistaa entistä laajemman terveystutkimuksen

  Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS on ottanut käyttöön HUS Acamedic tutkimusympäristön, joka on ensimmäisenä pilvipohjaisena palveluna saanut Suomen sosiaali- ja terveysalan lupaviranomaisen Findatan hyväksynnän toisiolain mukaiselle terveystiedon käytölle. Kysymyksessä on palvelu, jonka valtavaa kapasiteettia pääsevät hyödyntämään tarvittaessa muutkin toimijat HUSin lisäksi, ja tutkimusaineistoja voidaan laajentaa myös omilla aineistoilla. Hyperskaalautuvien palvelualustojen nopea kehittyminen on johtanut siihen, […]

Vinkit

 • Kaksi naispuolista työntekijää ja yksi miespuolinen työntekijä ideoi epämuodollisessa toimistoympäristössä. Molemmat naiset käyttävät kannettavia tietokoneita, mies kirjoittaa. Taustalla näkyy suurikokoinen näyttö.

  Vuoden 2019 nykyaikaiset myyntitrendit 5 webinaarissa

  Ostajien ja myyjien suhde muuttuu päivittäin monimutkaisemmaksi. Jokainen potentiaalinen kumppanuus edellyttää oikean ostajan löytämistä, hänen liiketoimintansa kokonaisvaltaista ymmärtämistä, ostosyklissä etenemisen seuraamista ja asiakkaan sitouttamista oikeanlaisella sisällöllä – ja tämän kaiken tulee tapahtua asiakkaan haluamalla tavalla ja hänelle sopivaan aikaan. Tämä muuttuva dynamiikka korostaa nykyaikaisen myynnin taiteellisuutta. Kun aika on oikea, ostajat haluavat edelleen henkilökohtaista huomiota […]