Gå till huvudinnehåll

Microsoft Cloud for Sustainability – Hur det blir hållbart att jobba med hållbarhet

Microsoft

Microsoft

Lästid, 7 min.

Världen står inför ett akut behov av att minska sin koldioxidförbrukning och klimatexperterna är överens om att alla behöver dra sitt strå till stacken för att minska koldioxidutsläppen. I takt med de nya kraven på en alltmer omfattande hållbarhetsredovisning ställs högre krav på företag att redovisa koldioxidutsläpp längs hela värdekedjan. Enligt ESRS (EU Sustainability Reporting Standards) behöver företagen från och med 2025  redovisa hur verksamheten och värdekedjan påverkar såväl miljön som människorna, samt hur hållbarhetsarbetet påverkar organisationens finansiella ställning och resultat.

Ett viktigt och bra steg framåt. Men vi har all förståelse i världen för att nya regelverk inte bara gör det komplicerat och svåröverskådligt, utan också innebär en ännu större arbetsbörda för väldigt många. För alla runt om i organisationen som ska rapportera in mätetal. För hållbarhetsavdelningar, som ska sammanställa, analysera och redovisa resultaten. Och för ledning och styrelse som har det yttersta ansvaret för att företagets hållbarhetsresa.

Vad händer med hållbarhetsrapporteringen?

Från och med den 1 januari 2025 kommer företag inom EU att behöva tillämpa den nya hållbarhetsrapporteringen och ta fram omfattande hållbarhetsrapporter som en del av sina förvaltningsberättelser. Lagen träder i kraft först 2025, men de första företagen kommer att behöva tillämpa den nya rapportering redan för det finansiella året 2024.  EFRAG (Europeiska rådgivande gruppen för finansiell rapportering) har av Europeiska kommissionen fått i uppdrag att ta fram ett utkast till ESRS med detaljerade informationskrav enligt CSRD (direktivet om företagens hållbarhetsredovisning). Utkasten omfattar miljöfrågor, sociala frågor och frågor om styrning. I utkasten införs även begreppet ”dubbelmaterialitet” och utvidgar ett företags rapporteringsgränser till att omfatta hela värdekedjan.

Vad innebär dubbelmaterialitet?

Dubbelmaterialitet innebär i korthet att företagen behöver inkludera dimensionerna ”finansiell” och ”påverkan” i sin hållbarhetsrapportering.

Finansiell materialitet

De nya kraven innebär att ni som företag behöver rapportera hållbarhetsinsatser som kan ge upphov till finansiell påverkan hos bolagets utveckling så som kassaflöden, finansiell ställning eller finansiella resultat – på kort, medel och lång sikt.

Påverkansmaterialitet

Med påverkansmaterialitet innebär det att hållbarhetsfrågor rörande ert företags faktiska och potentiella påverkan på människor eller miljön måste redovisas – vare sig de är positiva eller negativa. Denna bedömning omfattar effekter i ett företags värdekedja både upp- och nedströms.

Rapporteringskrav

Det nya utkastet innebär att hållbarhetsrapporteringen kommer att baseras på företagets finansiella rapporter men omfattar även effekter, risker och möjligheter kopplade längsmed hela värdekedjan. Om ni inte har tillgång till information från hela värdekedjan måste ni använda er av uppskattade uppgifter med hjälp av det data som finns till hands.

 

Känns det ohållbart?

En sak kan vi alla vara överens om, det här kommer innebära en väldigt mycket större arbetsbelastning. För många. Vi kan också vara överens om att det inte är speciellt hållbart att jobba med hållbarhet om det inte går att göra på ett hållbart sätt. Lösningen heter automatisering.

Microsoft Cloud for Sustainability är utformad för att hjälpa företag att ta kontroll över sina miljöinitiativ genom att erbjuda en uppsättning omfattande, integrerade och automatiserade insikter. Dessa insikter kommer i sin tur göra det möjligt att snabba upp varje steg i er hållbarhetsresa.

 

”Ett företags hållbarhetsresa måste kartläggas med hjälp av data. För att göra det är det viktigt att utnyttja tekniken som finns tillgänglig och automatiserade insikter för att kunna öka såväl kunskapen som transparensen kring företagets klimatavtryck. Då blir det möjligt att implementera de ändringar i verksamheten och värdekedjan i stort som faktiskt gör skillnad på riktigt”, säger Daniel Akenine, nationell teknikchef på Microsoft Sverige.

 

Exempel på lösningar tillgängliga i Microsoft Cloud for Sustainability:

Microsoft Sustainability Manager: Verktyget utnyttjar automatiserade datapunkter vilket gör det smidigare för er att dokumentera, rapportera och slutligen minska ert klimatavtryck.

Emissions Impact Dashboard: Genom att byta ut befintliga verktyg, processer eller migrera till molnet blir det möjligt för er att minska er miljöpåverkan och samtidigt energieffektivisera verksamheten.

Möjligheten att samla in data i molnet är en viktig utgångspunkt i ditt företags hållbarhetsresa. Här kan digitala lösningar bidra till att skapa en ökad transparens och ansvarstagande längs hela värdekedjan. Alla organisationer behöver förändra sina processer i alla led för att kunna ställa om, och genom att använda sig av molnet och data går det att ställa om på ett effektivt och hållbart sätt. Men det krävs att ni som hållbarhetschefer, styrelsemedlemmar och IT-chefer samarbetar tillsammans för att driva verksamhetens hållbarhetsarbete framåt.

 

 

Vad bör du som hållbarhetschef tänka på?

Som hållbarhetschef är du den som ska leda arbetet kring hållbarhetsrapporteringen. Då är det viktigt att först och främst ta fram en kartläggning på hur de nya informationskraven skiljer sig från de befintliga. Eftersom de nya kraven kan vara hårdare och mer omfattande än de befintliga ramverken för hållbarhetsrapportering är det därför viktigt att identifiera vilka luckor som finns.

 • Utbilda din organisation om de utökade kraven för er hållbarhetsrapportering och vad det innebär i praktiken för både verksamheten som helhet och hela er värdekedja.
 •  Upprätta en strategi som leds av ledningsgruppen. Deras uppgift blir att verkställa de inverkan, risker och möjligheter i ert hållbarhetsarbete som inte bara omfattar er verksamhet utan även hela värdekedjan.
 •  Samarbeta med nuvarande processägare och förstå hur information definieras, samlas in, rapporteras och var det finns brister. Detta är särskilt viktigt för information som ligger utanför företagets direkta kontroll.
 • Utöka dina system, processer och kontroller för att identifiera relevanta källor och fånga upp den betydande mängd data som krävs för att uppfylla de nya kraven. Detta kan inkludera samarbeten med tredje part för att kunna ta del av data från dem.

 

Vad bör ni som ledningsgrupp tänka på?

Som ledningsgrupp behöver ni verkställa hållbarhetsstrategin och säkerställa att det rapporteras på rätt sätt. I rapporteringen är det viktigt att ha med en beskrivning av ledningsgruppens roll i bedömningen och hanteringen av effekter, risker och möjligheter. Det inkluderar även om denna roll delegeras till en specifik befattning eller kommitté på ledningsnivå och hur tillsynen utövas över dessa.

Beskrivningen ska innehålla information om rapporteringskedjorna till förvaltnings-, lednings- och tillsynsorganen, om särskilda kontroller och förfaranden tillämpas på hanteringen av konsekvenser, risker och möjligheter och hur de är integrerade med andra interna funktioner. Det är även viktigt för er att redovisa hållbarhetsexpertisen och kompetensen hos de verksamma inom de olika förvaltnings-, lednings- och tillsynsorgan – samt även sammansättningen och mångfalden i dessa.

 

Vad bör du som IT-chef tänka på?

Som IT-ansvarig ansvarar du för att rapportera de IT-relaterade koldioxidutsläppen så som eventuella användningar av molntjänster, enheter och program i er hållbarhetsredovisning.

Utöver det är det även viktigt att lämna en beskrivning av:

 •  De datapunkter som finns tillhands hur ni går till väga för att samla in och förädla dessa datapunkter,
 •  Hur ert data används och vilka förväntade fördelar det kommer resultera i gentemot kunder, investerare och andra intressenter.

Boka in en workshop eller kom i kontakt med hållbarhetsexperter som kan hjälpa dig med ert hållbarhetsarbete, oavsett vart ni befinner er på den resan. Du kan även kontakta någon av våra partners för att se hur de kan hjälpa er. För det ska kännas hållbart att arbeta med hållbarhet.

Sustainability. Good For Business. Executive Playbook.

Vägledning för 6 yrkesroller i C-Suite om hur man tar det första steget till en mer hållbar och välmående framtid.

Upptäck fler relaterade artiklar per bransch:

Detaljhandel

 • Ny tjänst för att påskynda en hållbar förändring i modebranschen

  Ny tjänst för att påskynda en hållbar förändring i modebranschen

  ”Vill man som varumärke vara konkurrenskraftig i framtiden behöver man investera i hållbarhet idag. ’Business as usual’ är helt enkelt inte ett alternativ längre och konsumenter förväntar sig mer av varumärken idag. H&M-gruppen har investerat tid och resurser i att bygga och utveckla sin  globala leverantörskedjan till den nivå vi ser idag, både i termer […]

 • a person walking down a street with an Ikea bag

  Affärsfördelar och miljöfördelar går hand i hand för Ikea

  Ta reda på hur det svenska multinationella företaget ökade hållbarheten och produktiviteten när det distribuerade Microsoft 365 och Teams till alla 166 000 anställda över hela världen – vilket minskade antalet pappersbaserade processer och ersatte resor med digitalt samarbete. https://customers.microsoft.com/en-us/story/799203-ikea-retailers-teams

Tillverkning

 • Volvo Cars Mobility, EY Doberman och Microsoft i samtal om hållbar omställning

  Volvo Cars Mobility, EY Doberman och Microsoft i samtal om hållbar omställning

  Hållbarhet håller på att gå från bifråga till huvudfråga inom många organisationer. Den 18 februari diskuterar Volvo Cars Mobility, EY Doberman och Microsoft vilka förändringar som krävs för att ambitionerna ska bli verklighet. Hållbarhet spänner över många områden, från den globala miljö- och klimatpåverkan till hur samhället och näringslivet bäst bemöter de omställningar som krävs […]

 • Boliden visar vägen för hållbar gruvdrift

  Boliden visar vägen för hållbar gruvdrift

  Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk, som arbetar långsiktigt med att garantera tillgång på bas- och ädelmetaller. Bolaget arbetar med hela processen, från brytning av malm med mineral i egna gruvor till produktion och leverans av högkvalitativ metall till industrin. Som ett viktigt steg för att ytterligare effektivisera arbetet med övervakning, […]

Upptäck fler relaterade artiklar per dokumentation:

Digital Transformation

 • Volvo Cars Mobility, EY Doberman och Microsoft i samtal om hållbar omställning

  Volvo Cars Mobility, EY Doberman och Microsoft i samtal om hållbar omställning

  Hållbarhet håller på att gå från bifråga till huvudfråga inom många organisationer. Den 18 februari diskuterar Volvo Cars Mobility, EY Doberman och Microsoft vilka förändringar som krävs för att ambitionerna ska bli verklighet. Hållbarhet spänner över många områden, från den globala miljö- och klimatpåverkan till hur samhället och näringslivet bäst bemöter de omställningar som krävs […]

Kundreferenser

 • Boliden visar vägen för hållbar gruvdrift

  Boliden visar vägen för hållbar gruvdrift

  Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk, som arbetar långsiktigt med att garantera tillgång på bas- och ädelmetaller. Bolaget arbetar med hela processen, från brytning av malm med mineral i egna gruvor till produktion och leverans av högkvalitativ metall till industrin. Som ett viktigt steg för att ytterligare effektivisera arbetet med övervakning, […]