Gå till huvudinnehåll
medical facility

En likvärdig vård och omsorg

Microsoft

Microsoft

Lästid, 2 min.

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd.

Digitalisering är inte ett mål i sig, utan ett medel som möjliggör förnyelse. För individen skapar digitaliseringen stora möjligheter till individuellt anpassade stöd, enklare kommunikationsvägar samt möjlighet till ökad kontroll över sin hälsa och livssituation. För verksamheterna kan digitaliseringen bidra till en mer jämställd, jämlik, effektiv och tillgänglig socialtjänst och hälso- och sjukvård, men även till bättre arbetsförhållanden för medarbetare. Det finns även en stor potential i att möta utmaningarna inom vården och omsorgen genom att använda data som en strategisk resurs och tillvarata kraften i ny teknologi.

Trots att Sverige har bland de bästa förutsättningarna i världen för digitalisering finns det outnyttjad potential när det gäller att tillvarata digitaliseringens möjligheter för att skapa en mer tillgänglig, kvalitativ, effektiv och personcentrerad hälso- och sjukvård och socialtjänst. Med fyra koncept som är heltäckande i form av kundernas prioriteringar i deras digitaliseringsambitioner samt mappning av de lösningar vi erbjuder till regioner och kommuner.

Värdet för organisation och samhälle

 • Patienten ges möjlighet att aktivt delta och bidra i sin vård
 • Överbrygga gränser mellan region, kommun och patient samt andra aktörer
 • Nära vård som är platsoberoende
 • Medarbetare har rätt information och kunskap
 • Digital arbetsmiljö som stödjer processer
 • Automatiserade vård- och omsorgsprocesser med invånaren och personal i fokus 
 • Uppkopplade boenden och hemmonitorering frigör tid och automatiserar rapportering 
 • Med säkra videomöten tillåts personal fokusera på patient och brukare. Frigör tid. minskar belastning på miljön och efterlever kravet på social distans
 • Med rollstyrda meddelanden så effektiviseras kommunikationen mellan olika yrkesgrupper och underlättar det samordnade vårdplaneringsarbetet
 • En bas att bedriva fortsatt innovation och göra idéer i vardagen tillgängliga för en bredare målgrupp
 • Modern it-miljö, där relevant info görs tillgänglig

Läs mer om Microsoft Corporates sociala ansvar

Läs mer om våra ansträngningar