Overslaan naar hoofdinhoud
Pulse
Anne Taylor, a woman who is blind, uses a braille keyboard with a Surface device

De dag vanuit een ander perspectief ‘bekijken’.

Ashley Horn

Ashley Horn

Communications Project Manager WE

Leestijd, 8 min.

Please scroll down for English

Het kantoor voor een dag op een andere manier ‘bekijken’, dat is wat er gaat gebeuren tijdens de ‘Blind voor 1 dag’ actie dit jaar vanuit Microsoft. Blind voor 1 Dag is een initiatief opgezet door het Oogfonds en voor de derde keer op rij ondersteunt Microsoft dit initiatief met een eigen actie, dit omdat accessibility binnen Microsoft hoog op de agenda staat. Op 21 juni zal het vernieuwde Microsoft kantoor de plek zijn waar medewerkers met een speciale bril als blind of als slechtziend persoon het kantoor gaan verkennen. Welke obstakels komen ze tegen? Wat zijn de uitdagingen? Deze vragen zullen die dag centraal staan. Allemaal om middels sponsoring zoveel mogelijk geld op het halen voor oogonderzoek.

Een man met een verblindende bril op

Blind binnen het nieuwe kantoor
Met Blind voor 1 Dag biedt Microsoft Nederland haar werknemers de mogelijkheid om voor één dag blind of slechtziend te zijn en op die manier geld op te halen voor onderzoek. Het vernieuwde Microsoft pand, wat de locatie gaat zijn voor deze actie, is vorig jaar November geopend en tijdens het ontwerpen van dit nieuwe pand is er veel nagedacht over toegankelijkheid. Zo is de bedrijfsmissie ‘Empower every person and every organization on the planet to achieve more.’, groots op de trap te lezen, maar de missie is ook in braille op de trapleuning aangebracht, zo is iedere grote glazen wand, deur of raam voorzien van contrasterende markeringen maar zijn bijvoorbeeld ook de receptiemedewerkers getraind om op de juiste manier om te gaan met assistentiehonden. Circa vijf maanden na de heropening van het kantoor ontving Microsoft Nederland op 16 mei 2019 het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT). Dit keurmerk is bedoeld om de maatschappij voor de ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland met een beperking toegankelijker te maken. Het Keurmerk wordt na een uitgebreide toets verstrekt door Stichting Ongehinderd.

Geen vanzelfsprekendheid
Dat ik deel wilde nemen aan deze dag wist ik al snel, want inmiddels hebben mijn broer en ik onze verjaardag weer gezond mogen vieren, maar toen wij 24 jaar geleden geboren werden op 7 juni was daar niet direct sprake van. Ik en mijn tweelingbroer kwamen 12 weken te vroeg ter wereld, wat ervoor zorgde dat wij dírect de couveuse in moesten voor 2,5 maand. We lagen weken lang aan de beademing en kregen daarna 24 uur per dag zuurstof toegediend door een snorretje aangezien we nog niet in staat waren om zelfstandig adem te halen. Nu, 24 jaar later merken wij hier beide niets meer van en zijn we kerngezond opgegroeid, maar ik realiseer me maar al te goed dat dit heel anders had kunnen aflopen. Het toedienen van pure zuurstof kan namelijk leiden tot te grote groei van de bloedvaten in de ogen, wat blindheid kan veroorzaken. Wij hebben beiden geluk gehad, maar helaas mag niet iedereen dit geluk kennen. Daarom vind ik het heel erg belangrijk om me in te zetten voor het Oogfonds en ik ben dan ook erg blij dat er veel aandacht wordt besteed aan een dag als deze binnen Microsoft.

Toegankelijkheid binnen Microsoft
Naast visuele beperkingen zijn er tal van anderen beperkingen die niet altijd zichtbaar zijn, die behoorlijke belemmeringen kunnen vormen voor medewerkers binnen een organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan kleurenblindheid, dyslexie of concentratiestoornissen. In Nederland is ongeveer één op de twaalf mannen en één op de tweehonderd vrouwen kleurenblind en kampt ongeveer 4 procent van alle Nederlanders met dyslexie. Het is belangrijk dat iedereen, met of zonder beperkingen, de kans heeft om zijn of haar werkzaamheden optimaal te kunnen uitvoeren. Het lezen van een rapport met diagrammen kan bijvoorbeeld heel erg lastig zijn voor iemand met kleurenblindheid en het lezen van een belangrijke email kan een uitdaging zijn voor mensen met dyslexie. Toegankelijkheid staat erg hoog in het vaandel binnen Microsoft en daarom is er goed nagedacht over de technologieën binnen onder andere Microsoft365. De beschikbare technologieën binnen Microsoft365 maken het namelijk mogelijk voor mensen met dergelijke beperkingen om bijvoorbeeld het kleurencontrast binnen hun programma’s aan te passen, wat kleuren duidelijker kan maken. Daarnaast kunnen zij en hun collega’s, ondertiteling toevoegen aan PowerPoint presentaties en kan er bijvoorbeeld gebruik gemaakt worden van de ‘regelfocus’ functie in Word. Deze functie verdeeld woorden per lettergreep in stukjes en creëert meer ruimte tussen de woorden, wat tekst eenvoudiger leesbaar kan maken voor mensen met dyslexie. Dit alles om mensen met beperkingen de mogelijkheid te geven om ongehinderd hun werk te kunnen doen.

Meer informatie
Meer dan 250.000 mensen in Nederland kampen met slechtziend- of blindheid en helaas kan iedereen getroffen worden door een oogziekte die dit kan veroorzaken. Daarom is het erg belangrijk om te blijven investeren in onmisbaar onderzoek. Om deze reden steunt Microsoft het Oogfonds van harte, lees hier meer over ons Microsoft Nederland team. Wil je jezelf opgeven als deelnemer of buddy of meer lezen over ons Microsoft Nederland team. Meer informatie over deze dag is te vinden op www.blindvoor1dag.nl. Voor meer informatie over inclusiviteit en toegankelijkheid binnen Microsoft, bezoek dan de Microsoft Accessibility-pagina. Een aantal weken geleden publiceerde Microsoft collega Hans van der Meer, Manager Microsoft 365 een blog over technologische toegankelijkheid binnen bedrijven, gebaseerd op de bevindingen uit een onderzoek hiernaar.

English translation:
“Taking a look” at the office in a totally different way, that’s what will be happening during the “Blind for 1 Day” event this year, powered by Microsoft. Blind for 1 Day is an initiative set up by the Eye Fund, and for the third time in a row Microsoft the Netherlands is supporting this initiative by organizing its own event, because accessibility is of paramount importance to Microsoft. On June 21st, the renewed Microsoft office will be the location where employees will explore the office while wearing special glasses which will simulate blindness or low vision. What obstacles do they encounter? What are the challenges? These questions will be key during that day. All with the aim to raise as much money as possible for research through sponsorship.

Blind in the new office
With Blind for a day, Microsoft Netherlands is offering it’s employees the opportunity to be Blind or visually impaired for a day and in doing so raising funds for research. Last November, the renewed Microsoft building (which will be the location for this event) was re-opened and a lot of thought has gone into accessibility during the design of the building. For example, the corporate mission ‘Empower every person and every organization on the planet to achieve more’ is printed on the main staircase in large font. But also this mission has been printed in braille on the banister. Every glass door, window or glass wall has contrasting markings. But also our receptionists are trained to handle guide dogs in the correct way. On 16th of May 2019, approximately 5 months after the building was re-opened, Microsoft Netherlands received the ‘Dutch Quality Mark for accessibility’. This quality mark is meant to make the Dutch society more accessible for the approximately 2,5 million people in the Netherlands who live with an impairment. The quality mark is handed out by the Ongehinderd foundation, after a lot of testing and needed requirements.

Not taken for granted
I soon realized that I wanted to participate during this event. The reason why I took it to heart is because my twin brother and I celebrated our 24th birthday a few weeks ago on the 7th of June. We celebrated that we are healthy and have no complications in our life. But when we were born 24 years ago, it was not directly anticipated that we would be healthy. We were born 12 weeks early and because of that we immediately needed artificial respiration for 2,5 months since we weren’t able to breath independently. Now, 24 years later, we’re not suffering from anything anymore, we grew up healthy. But we do realize that this could have been very different. The administration of pure oxygen can lead to the enlargement of the blood vessels in the eyes, which can cause blindness. Me and my brother were both very lucky, but unfortunately not everybody is that lucky. Because of that, I find it very very important to participate during this event and to raise money for research.

Accessibility within Microsoft
In addition to visual impairment, there are many other disabilities that are not directly visible. A few examples of not-visible impairments are color blindness, dyslexia and concentration disorder. In the Netherlands, approximately one percent of all Dutch people suffer from dyslexia. That’s why it’s important that everyone, with or without disabilities, has the opportunity to perform their tasks optimally. Reading a report with diagrams for example can be very challenging for someone who is suffering from color blindness and reading an important email can be difficult for people with dyslexia. Accessibility is a very high priority for Microsoft and that’s one of the reasons why Microsoft365 contains all kinds of useful tools to make performing in work an easier job for people with disabilities. The settings in Microsoft365 for example allow people to change the color-contrast, which can make it easier to distinguish colors. Besides that, it’s also possible to add subtitles to PowerPoint presentations and people can use the ‘line focus’ option in Word which divides words into syllables and which creates more white space between words, all to make the text easier to read for people with dyslexia. All with the aim to enable people with disabilities to do their work unhindered.

More information
In the Netherlands, more than 250,000 people experience visual impairment or blindness, and unfortunately, anyone can catch a disease causing this. Therefore, it is vital to keep investing in this invaluable research. Reason enough for Microsoft to sincerely support Oogfonds in their efforts. More information about the ‘Blind voor 1 dag’ initiative can be found here. To participate in this initiative, or to learn more about Microsoft Netherlands’ participating team, head over to the team site. For more information about inclusiveness and accessibility at Microsoft, visit our Microsoft Accessibility page. A few weeks ago, Hans van der Meer, Business Group Manager Microsoft 365, published a blog about technological accessibility in companies, based on the findings in Microsoft initiated research into this topic.

Meer informatie over Microsoft maatschappelijk verantwoord ondernemen

Leer meer over onze bijdrage

Educatie

 • man achter laptop

  Een nieuwe kijk op educatie: van leren op afstand naar hybride leren

  De COVID-19-pandemie heeft geleid tot een stortvloed aan reacties van diverse individuen en groepen over hoe het onderwijs getransformeerd kan worden. We kwamen tot de ontdekking dat er belangstelling bestaat voor de vraag: “Hoe kunnen we het best de nieuwe mogelijkheden aangrijpen die deze disruptie met zich meebrengt?” Wat mensen hard nodig hebben, zijn mogelijkheden […]

 • Technologie opnemen in lesmateriaal te moeilijk? Welnee!

  Technologie opnemen in lesmateriaal te moeilijk? Welnee!

  Hoe bereiden we de volgende generaties voor op de wereld van morgen? Want het kabinet investeert vanaf volgend jaar fors minder op het gebied van wetenschap en technologie in het onderwijs. En dat is niet het enige obstakel. Veel leerkrachten vinden het namelijk belangrijk om kinderen digitale vaardigheden bij te brengen, maar worstelen met de […]

Government

 • Privacy-dag: het belang van een consequente EU-voorzitter, óók in Nederland

  Privacy-dag: het belang van een consequente EU-voorzitter, óók in Nederland

  Vandaag is het internationale dag van de privacy. In vele tientallen landen wordt door overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven als Microsoft aandacht besteed aan het almaar groeiende belang van bescherming van persoonsgegevens. Aan politieke ontwikkelingen op het gebied van privacy is de afgelopen tijd geen gebrek. Vlak voor Kerst werd na jarenlange onderhandelingen in Brussel […]

 • Aanvraag handleiding Datacenter gemeenschapsfondsen

  Aanvraag handleiding Datacenter gemeenschapsfondsen

  Over Microsoft Datacenter gemeenschapsfondsen Microsoft zet zich in voor lokale gemeenschappen waarin verschillende bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Als onderdeel van deze missie biedt Microsoft financiële steun om te helpen sterkere gemeenschappen te creëren en ecosystemen van lokale partnerschappen te ontwikkelen. Met als doel het behalen van sociale, economische en ecologische doelstellingen. We zijn verheugd om ondersteuning te […]

Zorg

 • Hercodering van het Rode Kruis

  Hercodering van het Rode Kruis

  Stel je voor een moment even voor dat je ziek bent. Een epidemie grijpt om zich heen in jouw omgeving en de informatie die verdere escalatie kan tegenhouden, is niet beschikbaar. Dit is een nachtmerrie die veel te veel mensen vandaag de dag meemaken, ondanks alle vooruitgang in de geneeskunde en een wereld die in […]

 • Ouderen gamen voor een betere gezondheid

  Ouderen gamen voor een betere gezondheid

  De zorg verandert, en niet in de laatste plaats door technologie. Het verhaal van Truus den Hollander staat symbool voor die veranderingen. Een verhaal over een zeventiger die in haar revalidatieproces dankzij innovaties wordt uitgedaagd en gestimuleerd om net dat stapje extra te zetten. Truus den Hollander is een van de vele ouderen die revalideren […]